? BC: Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 28/08/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa tháng 10 năm 2021 (thời gian cung cấp số liệu: từ ngày 05/12/2020 đến 29/10/2021) | Cổng Thông Tin Điện Tử Ủy Ban Nhân Dân Xã Ninh Vân | cong-thong-tin-dien-tu-uy-ban-nhan-dan-xa-ninh-van