Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin Tức - Sự Kiện

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2021)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2021)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2021)
-----
I- NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG
Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá
trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam
của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Ngày 05/6/1911, người thanh niên
yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Vượt qua
sự hạn chế về tư tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng
có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác -
Lênin, mà sự kiện tạo ra bước ngoặt căn bản trong việc hình thành con đường
cứu nước của dân tộc là khi Người đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận
cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin vào tháng 7/1920.
Những nỗ lực của Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối
trong việc truyền bá hệ tư tưởng Mác xít và tổ chức huấn luyện, đào tạo cán bộ,
xây dựng lực lượng… đã góp phần tích cực làm nên sự kiện trọng đại trong lịch
sử dân tộc, đó là thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.
Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập Ban
Cổ động và Tuyên truyền - cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của
Đảng với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa
Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng
của Đảng; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu
Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng.
Đặc biệt, ngày 01/8/1930, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống
chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản
tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Đây là Tài liệu duy nhất và sớm nhất
còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản
Việt Nam ấn hành”. Ngay sau khi phát hành, Tài liệu đã tạo được tiếng vang
lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh
chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm
lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc
son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo
của Đảng.
Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính
trị (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công
tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng -
Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo
2
Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 01/8
hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
Ngày 01/8/1930 được chọn là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của
Đảng nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng,
từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin
và con đường cứu nước vào Việt Nam.
II- NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO
QUA 91 NĂM (1930 - 2021)
1. Công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng, phát triển phong trào
cách mạng, khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí đấu
tranh cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tháng Tám 1945,
giành chính quyền về tay nhân dân (giai đoạn 1930 - 1945)
a. Cao trào cách mạng (1930 - 1931) và Xô Viết Nghệ Tĩnh
Ngay sau khi thành lập, Đảng ta chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên
truyền về việc thành lập Đảng và đường lối cách mạng của Đảng; phổ biến rộng
rãi Lời kêu gọi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; đề ra nhiều khẩu hiệu phản ánh
nguyện vọng bức thiết của quần chúng lao động…; qua đó đã làm dấy lên phong
trào cách mạng sôi nổi, rộng khắp trong cả nước. Hàng trăm cuộc đấu tranh của
công nhân, nông dân, binh lính đã nổ ra quyết liệt trên nhiều tỉnh, thành phố,
đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Công tác tuyên truyền trong nhân dân được tiến hành công khai, sâu rộng,
mà trọng tâm là tuyên truyền các chính sách của cách mạng: xoá nợ, giảm tô,
chia lại công điền cho nông dân, thủ tiêu mọi thứ thuế, ban bố các quyền dân
chủ, xét xử bọn phản động, bài trừ hủ tục, tổ chức học văn hoá... Nhiều tờ báo
của Đảng và các địa phương ra đời. Thơ ca cách mạng được lưu truyền. Sách,
báo, tài liệu cách mạng được phổ biến rộng rãi.
Trọng tâm của công tác tư tưởng thời kỳ này là công tác tuyên truyền và
đào tạo cán bộ tuyên huấn. Công tác tư tưởng tập trung giác ngộ chính trị cho
đảng viên và quần chúng, tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, chuyển tư
tưởng yêu nước của nhân dân ta theo lập trường của giai cấp công nhân. Công
tác tuyên truyền thường xuyên tố cáo tội ác của đế quốc và tay sai, chống lại các
thủ đoạn lừa bịp của chúng, chống chủ nghĩa quốc gia cải lương; gắn chặt với
cuộc đấu tranh hàng ngày của quần chúng đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ, kết
hợp các khẩu hiệu kinh tế với khẩu hiệu chính trị, thông qua đấu tranh mà nâng
cao trình độ chính trị, rèn luyện đảng viên và quần chúng. Đối với cán bộ, đảng
viên, công tác tư tưởng đã coi trọng việc giáo dục tính chất giai cấp của Đảng,
bồi dưỡng lý luận Mác - Lênin và phẩm chất đạo đức cách mạng, phân rõ ranh
giới tư tưởng vô sản với các tư tưởng tư sản, tiểu tư sản, giữ vững đường lối
3
chính trị đúng đắn, quan điểm tư tưởng vô sản, chống các tư tưởng phi vô sản,
đào tạo một đội ngũ cán bộ kiên cường, trung thành, tận tụy với cách mạng.
b. Đấu tranh chống khủng bố, khôi phục và phát triển phong trào cách
mạng (giai đoạn 1932 - 1935)
Thời gian này, công tác tư tưởng đã được tiến hành kịp thời, sắc bén, bám
sát thực tiễn, góp phần quan trọng ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, nâng cao
lòng tin vào lý tưởng và thắng lợi của cách mạng, đẩy lùi các hiện tượng bi
quan, dao động; nêu gương sáng về tinh thần hy sinh, bất khuất vì lợi ích cách
mạng của những người cộng sản; góp phần quan trọng vào việc khôi phục và
phát triển phong trào cách mạng trước sự khủng bố tàn bạo của địch, chuẩn bị
cho những cuộc đấu tranh rộng lớn hơn về sau.
c. Cuộc vận động dân chủ chống phản động thuộc địa và tay sai, chống
phát xít và chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hòa bình (giai đoạn 1936 - 1939)
Trong thời kỳ này, Trung ương Đảng chủ trương phát triển mạnh mẽ công
tác báo chí, xuất bản, phát hành, huấn luyện, đào tạo cán bộ thông qua việc phát
triển xuất bản sách báo công khai và chọn đảng viên có trình độ viết sách, viết
bài; mỗi chi bộ lập“bình dân thư xã” mua và đọc sách, báo cách mạng; khuyến
khích quần chúng mua và đọc sách, báo. Các cấp đảng bộ tái bản những tài liệu
tuyên truyền của Trung ương, lập ra Ban huấn luyện chăm lo đào tạo cán bộ, bồi
dưỡng chính trị cho đảng viên và quần chúng. Nhiều tác phẩm văn hóa hiện
thực phê phán ra đời. Phong trào Truyền bá quốc ngữ phát triển sâu rộng. Nhờ
làm tốt công tác tuyên truyền, ta đã giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử Viện
dân biểu Bắc kỳ và Viện dân biểu Trung kỳ (1937 - 1938).
Công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng tạo ra một cao trào cách mạng
sôi nổi, đây được coi là cuộc tổng diễn tập thứ hai cho thắng lợi của Cách mạng
tháng Tám năm 1945; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, đó là: đấu tranh cho
tự do dân chủ, cải thiện đời sống và hoà bình, chống phản động thuộc địa, chống
phát xít và chiến tranh; tạo điều kiện cho đường lối, chủ trương của Đảng đi sâu
vào quần chúng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn hoá dân tộc, cổ vũ
mạnh mẽ khí thế của phong trào cách mạng, tập hợp đội ngũ trí thức, văn nghệ
sĩ tiến bộ tham gia vận động cách mạng.
d. Cao trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng
Tám (giai đoạn 1939 - 1945)
Công tác tuyên giáo trong thời kỳ 1939 - 1945 đã gắn chặt và phục vụ thiết
thực cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đầy gian khổ, khó khăn nhưng rất
oanh liệt, vẻ vang của Đảng và nhân dân ta. Thông qua công tác tuyên giáo góp
phần phát huy cao độ lòng yêu nước và truyền thống đoàn kết, anh hùng, bất
khuất của dân tộc, nổi dậy tự giải phóng mình khỏi ách nô lệ của đế quốc và tay
4
sai. Đó là kịp thời truyền đạt các nhận định và chủ trương của Đảng, đưa ra
những khẩu hiệu sát hợp hướng dẫn tư tưởng và hành động của quần chúng; đấu
tranh sắc bén với các tư tưởng tự ti, nô lệ, các khuynh hướng sai lầm, rụt rè, do
dự hoặc nóng vội, manh động… với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, thậm
chí táo bạo như: tuyên truyền xung phong, tuyên truyền vũ trang, biểu tình vũ
trang; cổ vũ nhân dân nổi dậy với khí thế mạnh mẽ áp đảo quân thù. Đó là góp
phần bồi dưỡng, đào tạo hàng loạt cán bộ về chính trị, về kinh nghiệm tổ chức,
phát động quần chúng, giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiên phong cách
mạng, gắn bó chặt chẽ với quần chúng, chịu đựng mọi hy sinh gian khổ, xây
dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, quyết tâm đấu tranh cách mạng giành
chính quyền về tay nhân dân.
Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối độc lập tự chủ và đầy
sáng tạo của cách mạng Việt Nam; đồng thời cũng là thành tựu to lớn của công
tác tuyên giáo trong việc tuyên truyền, vận động cách mạng, biến chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng thành
phong trào cách mạng của quần chúng trong quá trình đấu tranh giành chính
quyền, giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân, phong kiến.
2. Công tác tuyên giáo tham gia huy động sức người, sức của cho cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (giai đoạn 1945 - 1954)
a. Tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng xã hội mới (giai
đoạn 1945 - 1946)
Sau Tổng khởi nghĩa tháng Tám, chính quyền cách mạng mới ra đời gặp
muôn vàn khó khăn. Nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta,
trong đó có ngành tuyên giáo, là đoàn kết toàn dân bảo vệ chính quyền cách
mạng non trẻ, chống thù trong, giặc ngoài, góp phần đưa cách mạng tiến lên.
Công tác tuyên giáo lúc này tập trung giáo dục ý chí kiên cường, bất khuất,
quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ độc lập, tự do; cổ vũ nhân dân
thực hiện ba nhiệm vụ lớn: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm.
Ngay sau khởi nghĩa, Bộ Tuyên truyền được thành lập, tiếp quản các cơ sở
tuyên truyền, báo chí của chế độ cũ. Các binh chủng chủ lực của công tác tuyên
giáo lần lượt ra đời như Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam, Việt Nam Thông
tấn xã. Báo của Đảng, Mặt trận Việt Minh và nhiều tổ chức đoàn thể đã được
phát hành công khai, rộng rãi. Công tác tuyên truyền tập trung tố cáo âm mưu
và tội ác của thực dân Pháp ở miền Nam, khơi dậy ý chí quyết tâm chống xâm
lược, ủng hộ đồng bào miền Nam kháng chiến. Nhiều tỉnh thành trên cả nước
diễn ra các cuộc mít tinh, biểu tình, biểu dương lực lượng chống thực dân Pháp
xâm lược. Đặc biệt, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có nhiều hình thức
5
động viên phong phú để quyên góp thuốc men, quần áo, vũ khí chi viện cho
cuộc kháng chiến ở miền Nam. Hàng vạn thanh niên nô nức tham gia tòng quân,
xung phong "Nam tiến". Tại Nam Bộ, công tác tuyên truyền được tiến hành sâu
rộng nhằm nâng cao ý chí quyết tâm chiến đấu bảo vệ thành quả cách mạng.
Tháng 11/1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị Kháng chiến, kiến quốc, xác
định tính chất cách mạng nước ta và hai nhiệm vụ chiến lược là kháng chiến
chống thực dân Pháp và xây dựng chế độ mới. Công tác tuyên truyền tập trung
vào nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp
xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống cho nhân dân, chống nạn mù chữ.
Khắp nơi có khẩu hiệu "Tiền tuyến diệt xâm lăng, hậu phương trừ giặc dốt”,
nhiều ca dao, hò vè được sáng tác để cổ vũ phong trào... Kết quả sau một năm,
đã có 2 triệu người thoát nạn mù chữ.
Cuộc vận động xây dựng đời sống mới, giáo dục tinh thần yêu nước, đạo
đức “cần, kiệm, liêm, chính”, chống các hủ tục, lạc hậu cũng được tuyên truyền
sâu rộng. Nạn trộm cắp, cờ bạc, các hủ tục trong ma chay, cưới xin được xoá bỏ
ở nhiều nơi, công tác thông tin ở cơ sở, phong trào văn nghệ cách mạng có tính
quần chúng, nhất là ca hát, thể dục thể thao phát triển rộng rãi.
Tháng 0l/1946, Chính phủ quyết định tổ chức Tổng tuyển cử để bầu Quốc
hội, xây dựng Hiến pháp và lập Chính phủ chính thức. Công tác tuyên truyền,
vận động bầu cử thực sự là một cuộc đấu tranh gay gắt chống lại sự phá hoại
của quân đội Tưởng và bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách ở miền Bắc, thực dân
Pháp ở miền Nam. Với khẩu hiệu phổ biến mọi nơi là: “Tất cả cử tri tới thùng
phiếu”; “Mỗi lá phiếu là một viên đạn diệt thù”, công tác tuyên giáo đã góp
phần giúp cuộc Tổng tuyển cử thành công, thu hút đại đa số cử tri đi bỏ phiếu
bầu cho các ứng cử viên của Mặt trận Việt Minh, kể cả ở miền Nam dưới bom
đạn của thực dân Pháp.
b. Động viên toàn dân kháng chiến, toàn quốc kháng chiến, thi đua yêu
nước, giết giặc, lập công; đẩy mạnh cuộc kháng chiến sang giai đoạn mới và
đi tới thắng lợi quyết định (giai đoạn 1946 - 1954)
Trong những năm kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của
Trung ương Đảng và Chính phủ, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, báo
chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ... đã có mặt trên các chiến trường nóng bỏng,
phản ánh, động viên chủ nghĩa anh hùng trong chiến đấu, sản xuất của chiến sĩ,
đồng bào cả nước. Thời gian này, công tác khoa giáo tập trung chủ yếu vào các
lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, vận động trí thức. Công tác tuyên huấn đã
động viên phong trào thi đua yêu nước, diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc
ngoại xâm. Công tác tuyên truyền, cổ động tập trung nêu cao ý nghĩa chiến
thắng Việt Bắc, phổ biến Lời kêu gọi ngày 19/12/1946 của Chủ tịch Hồ Chí
6
Minh, chống tư tưởng chủ quan, khinh địch, vạch trần âm mưu lập chính quyền
bù nhìn Bảo Đại của thực dân Pháp, cổ vũ cho phong trào thi đua yêu nước trên
mọi lĩnh vực kháng chiến, kiến quốc.
Năm 1954, quân ta tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Công tác
tuyên giáo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ và chiến sĩ ngoài mặt
trận, giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tích cực tiến công, ý chí
quyết thắng, quyết tâm chấp hành mệnh lệnh chiến đấu, khắc phục tư tưởng tiêu
cực, ngại gian khổ hy sinh, uốn nắn tư tưởng chủ quan, khinh địch khi có thắng
lợi, biểu dương các gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh. Qua đó góp phần quan
trọng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng miền Bắc, buộc Pháp phải
ký Hiệp định Giơ-ne-vơ.
Điểm nổi bật của công tác tuyên truyền thời kỳ này là đã đi vào từng nhà,
từng người; gắn tuyên truyền đường lối kháng chiến với cổ động hoàn thành
những nhiệm vụ cụ thể của kháng chiến từng thời kỳ, ở mọi lúc, mọi nơi…;
thường xuyên biểu dương gương điển hình tiên tiến; mọi hoạt động văn học,
nghệ thuật, giáo dục, báo chí… đều hướng vào phục vụ công cuộc kháng chiến,
kiến quốc. Công tác thông tin ở cơ sở, phong trào văn nghệ quần chúng đã phát
triển mạnh mẽ; lĩnh vực khoa giáo được quan tâm và đẩy mạnh. Nhìn chung,
trong kháng chiến chống Pháp, công tác tuyên giáo đã được triển khai mạnh mẽ,
toàn diện, góp phần huy động sức mạnh của toàn dân tộc tham gia vào sự
nghiệp kháng chiến, kiến quốc thắng lợi.
3. Công tác tuyên giáo đồng hành cùng nhân dân cả nước tiến hành
kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc
(giai đoạn 1954 - 1975)
a. Quán triệt và thực hiện nhiệm vụ củng cố miền Bắc, đẩy mạnh đấu
tranh chính trị ở miền Nam (giai đoạn 1954 - 1960)
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(tháng 7/1954) và Nghị quyết Bộ Chính trị về khôi phục kinh tế, hoàn thành cách
mạng dân tộc dân chủ và tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, công tác
tuyên huấn đã giúp cấp ủy tổ chức lực lượng tuyên truyền sâu rộng các chính sách
của Chính phủ đối với vùng mới giải phóng; vạch trần luận điệu xuyên tạc, bịa đặt
của địch, vận động đồng bào tham gia đấu tranh thực hiện tốt công tác tiếp quản.
Biểu dương các phong trào “Nhường cơm sẻ áo”, “Một miếng khi đói bằng một gói
khi no”… tác động tích cực đến quần chúng. Tập trung quán triệt và giúp cấp ủy
đảng triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của Ban Bí thư, Ban
Chấp hành Trung ương về tăng cường tổ chức học tập lý luận Mác - Lênin cho cán
bộ, đảng viên; giáo dục giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho đảng viên; về hợp tác hóa
nông nghiệp và cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh theo chủ nghĩa xã hội…
7
Giai đoạn này, công tác tuyên giáo đóng vai trò trọng yếu trong việc khơi
dậy ý chí, tri thức và sức mạnh trong quần chúng, cổ vũ mạnh mẽ các phong
trào thi đua như Gió Đại Phong, Sóng Duyên Hải, Tiếng trống Bắc Lý, Cờ Ba
nhất… Đây cũng là giai đoạn công tác tuyên giáo đạt được nhiều thành tựu to
lớn, nhất là trên lĩnh vực khoa giáo, như: giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân
dân…
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ củng cố miền Bắc, công tác tuyên giáo đã
động viên phong trào quần chúng ủng hộ, cổ vũ cuộc đấu tranh của đồng bào miền
Nam, tổ chức các cuộc mít tinh, biểu tình, phản đối Mỹ - Diệm vi phạm Hiệp định
Giơ-ne-vơ, đàn áp khủng bố đồng bào miền Nam, phá hoại hiệp thương, tổng tuyển
cử, động viên phong trào đấu tranh chính trị, tiến tới Đồng khởi ở miền Nam.
b. Đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, thực
hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (giai đoạn 1961 - 1965)
Công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh các phong
trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ
nhất. Nhiều điển hình xuất sắc xuất hiện trong phong trào quần chúng đã trở
thành ngọn cờ cổ vũ phong trào thi đua như: Gió Đại Phong, Sóng Duyên Hải,
Tiếng trống Bắc Lý, Cờ Ba nhất …
Trong những năm 1960 - 1964, nhân dân miền Nam đã đồng khởi nổi dậy
và đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, công tác tư
tưởng đã luôn chú trọng tới việc quán triệt phương hướng, nhiệm vụ, phương
châm đấu tranh trong tình hình mới; coi trọng việc phổ biến những kinh nghiệm
thực tiễn; đồng thời tích cực tham mưu, đề xuất Đảng, Nhà nước phát động
phong trào thi đua “Dũng sĩ diệt Mỹ”, nâng cao quyết tâm đánh Mỹ đến thắng
lợi hoàn toàn.
c. Miền Bắc vừa xây dựng vừa chiến đấu, chi viện cho miền Nam, đấu
tranh thực hiện thống nhất nước nhà (giai đoạn 1965 - 1975)
Với mục tiêu đánh thắng chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam
hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng
trong việc động viên quân dân miền Bắc chuyển hướng xây dựng kinh tế sang
thời chiến, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại
của Mỹ và tích cực chi viện cho miền Nam. Các phong trào văn hóa - văn nghệ
phát triển mạnh; công tác xây dựng Đảng về tư tưởng kịp thời chuyển hướng để
bảo đảm yêu cầu lãnh đạo quân dân ta thực hiện tốt những nhiệm vụ cấp bách
của miền Bắc: tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đảng viên, học tập kết hợp
chặt chẽ với phê bình và tự phê bình, phát huy tính tiền phong, gương mẫu;
công tác tuyên truyền đối ngoại được tăng cường, tích cực tranh thủ các diễn
8
đàn quốc tế, thông qua các hoạt động ngoại giao, nêu cao tính chính nghĩa cuộc
đấu tranh của nhân dân ta chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Thành công của công tác tuyên giáo giai đoạn này là tiếp tục đẩy mạnh các
phong trào thi đua yêu nước, động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước hăng hái lao
động, sản xuất, chiến đấu. Miền Bắc, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, đẩy
mạnh các phong trào thi đua yêu nước, như “Vì miền Nam ruột thịt”, “Thanh niên
ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, chi viện đắc lực sức người, sức của cho tiền
tuyến lớn miền Nam, động viên lớp lớp thanh niên hăng hái lên đường đánh giặc với
tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Với miền Trung, tập trung tuyên
truyền, khơi dậy lòng yêu nước và truyền thống cách mạng, tất cả một lòng "Xe cho
qua, nhà không tiếc; Đường cho thông, không tiếc máu xương”. Ở miền Nam, công
tác tuyên giáo đã cổ vũ quần chúng đẩy mạnh đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ
trang ở khắp mọi nơi, trên cả ba vùng: vùng núi, đồng bằng và đô thị; khơi dậy lòng
căm thù giặc, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, không quản ngại hy
sinh, tạo nên nhiều phong trào thi đua giết giặc, lập công: “Thi đua Ấp Bắc giết giặc
lập công”, “Xuống đường đòi tự do, dân chủ”, “Hát cho đồng bào tôi nghe”… Sức
mạnh của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Việt Nam đã được chuyển hóa
bằng thắng lợi của cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao
là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa
cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trong suốt 21 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đã lãnh đạo công tác tuyên giáo
thực hiện cuộc vận động chính trị nhằm quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược là
tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng dân
tộc dân chủ ở miền Nam. Với ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do”, thực
hiện cuộc chiến tranh nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước của toàn dân tộc,
tranh thủ tối đa sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới, tạo ra sức mạnh
tổng hợp để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Công tác tuyên giáo đã thành
công trong việc bồi dưỡng ý chí quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ.
4. Công tác tuyên giáo trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (giai đoạn 1975 - 2021)
a. Thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh
tế (giai đoạn 1975 - 1985)
Đất nước vừa trải qua 30 năm chiến tranh, phải đối phó với các cuộc chiến
tranh biên giới, bị đế quốc Mỹ và các thế lực đế quốc bao vây cấm vận, kinh tế -
xã hội nước ta lâm vào khủng hoảng kéo dài, đời sống nhân dân gặp rất nhiều
khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, công tác tuyên giáo đã tập trung động viên các
tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử
9
thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước; cổ vũ khí thế phấn đấu
nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến thắng trong hai cuộc chiến
tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, từng bước xây
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu quan trọng của đất nước, tạo điều kiện cho
các bước phát triển tiếp theo. Đặc biệt là qua thực tiễn, đã từng bước chuẩn bị lý
luận cho công cuộc đổi mới đất nước.
b. Thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế (giai đoạn 1986 - 2021)
Tại Đại hội lần thứ VI (1986), Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp
đổi mới toàn diện đất nước. Kể từ đó đến nay đã 35 năm, nhiệm vụ, chức năng
là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tham mưu giúp các cấp
ủy đảng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, về chủ
trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận
chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối
ngoại, khoa giáo; công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và
toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được những thắng lợi bước
đầu. Sự đóng góp của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều
lĩnh vực nổi bật, đó là:
+ Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng,
sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước
và hội nhập quốc tế.
+ Củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt
Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; góp phần xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình
hình mới.
+ Góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức
mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ
quốc.
+ Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng nền
văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn
hóa, xã hội an toàn, lành mạnh, xây dựng con người mới Việt Nam.
Đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây, công tác tuyên giáo từ Trung ương đến
địa phương đã có sự chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả nổi bật,
góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị
quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cụ thể:
10
- Công tác tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban
Bí thư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác tuyên
giáo ngày càng chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sát với yêu cầu của thực tiễn.
Toàn Ngành đã chủ động tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các
nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương ban hành trong nhiệm kỳ; nghiên
cứu, tham mưu có chất lượng nhiều vấn đề quan trọng trên lĩnh vực tuyên giáo,
đồng thời phục vụ tích cực cho việc xây dựng, ban hành, sơ kết, tổng kết các
nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương để tháo gỡ khó khăn, bất cập cũng
như những định hướng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh
vực tuyên giáo trong tình hình mới.
Việc tham mưu, đề xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào chiều sâu,
góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư
tưởng, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt là việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh
các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo
thực hiện thường xuyên, liên tục, với nhiều nội dung và cách làm mới, đã tạo
sức lan toả sâu rộng trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân
dân thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các
ngành, các địa phương, đơn vị.
- Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống trong các
trường phổ thông; công tác lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo
dục chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy
nghề được chú trọng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong
sạch, vững mạnh. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được chủ
động triển khai, ngày càng nền nếp, bài bản hơn. Công tác triển khai quán triệt,
tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của
Trung ương có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức. Việc tổ chức học tập,
quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 khóa XII, gần đây nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng, được đổi mới từ chỗ học tập, quán triệt bằng hình thức trực
tiếp thì nay được kết hợp phương pháp trực tuyến với nội dung ngắn gọn, súc
tích, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt
lõi của các nghị quyết; thời gian tổ chức sớm hơn, nội dung thảo luận, chương
trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết khả thi hơn, sát hợp hơn với
thực tế địa phương, đơn vị.
11
Toàn Ngành đã chú trọng tìm tòi, đổi mới nội dung và phương thức tham
mưu về công tác lý luận chính trị; tập trung chỉ đạo, định hướng các cơ quan,
đơn vị chức năng nghiên cứu một số vấn đề về đường lối, chính sách, phương
thức lãnh đạo, thực hiện dân chủ trong Đảng; khẳng định và làm rõ một số giá
trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục
chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước tiếp tục được coi trọng và tăng cường,
từng bước được đổi mới, đa dạng về nội dung và phương thức. Công tác giáo
dục lịch sử, truyền thống và nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách lịch sử
Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm triển khai.
- Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi
mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của thực tiễn. Công tác lãnh
đạo, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền được coi trọng, tập trung chỉ đạo sâu sát,
kịp thời. Công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không ngừng đổi mới theo hướng
chủ động, sáng tạo, hiệu quả; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân
tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước. Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch
sử quan trọng; tuyên truyền kinh tế - xã hội; tuyên truyền quốc phòng, an ninh
có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tạo sức lan tỏa trong xã hội. Công
tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên cũng đã được ban tuyên giáo
các cấp chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên
truyền trên Internet, mạng xã hội được quan tâm. Việc chỉ đạo, định hướng
thông tin tuyên truyền trên báo chí được đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, từng bước
tạo lập môi trường thông tin trong sạch, lành mạnh trên báo chí và trên không
gian mạng. Công tác sắp xếp, quy hoạch báo chí được thực hiện đồng bộ với
nhiều phương pháp hiệu quả. Công tác nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã
hội từng bước được đổi mới theo hướng chủ động, sớm và sát thực tiễn hơn;
nhất là trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm mà đông đảo nhân dân quan tâm.
Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa - văn nghệ bám sát nhiệm vụ chính trị,
đúng định hướng, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, đáp ứng nhu
cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước và từng địa phương.
Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực,
ngày càng đi vào chiều sâu; thông tin về thành tựu của công cuộc đổi mới, phát
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đường lối đối ngoại; quảng bá văn
hóa, hình ảnh Việt Nam ra thế giới; về quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam;
các vấn đề chủ quyền biên giới lãnh thổ, vấn đề Biển Đông, tôn giáo, dân tộc,
dân chủ nhân quyền... được tăng cường.
12
- Công tác tham mưu trên các lĩnh vực khoa giáo ngày càng chủ động, có
nhiều chuyển biến quan trọng. Ngành Tuyên giáo đã tập trung chỉ đạo, định
hướng chính trị trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ công tác khoa giáo như:
đổi mới giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển,
ứng dụng khoa học, công nghệ; ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường;
phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phát triển y tế, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ
trẻ em, bình đẳng giới. Chủ động tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết
chỉ thị, nghị quyết này trong tình hình mới.
- Công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch
có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả. Chất lượng, hiệu quả công
tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu “diễn biến hòa
bình” có chuyển biến tích cực, rõ nét hơn so với trước; nhất là việc ngăn chặn,
gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc trên
Internet, mạng xã hội và tăng cường cung cấp thông tin chính thống, tổ chức đối
thoại, định hướng thông tin trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm
mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.
Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp,
nhất là đại dịch Covid-19 bùng phát và ngày càng khó kiểm soát đã tác động
đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Song, toàn Ngành đã
phát huy tinh thần trách nhiệm, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương
thức điều hành; chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu Bộ Chính trị, Ban
Bí thư và cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-
19; thông tin tuyên truyền kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị lớn của đất
nước, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền
biển, đảo của Tổ quốc. Đặc biệt, là toàn ngành tập trung tuyên truyền về Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sau đó phối hợp tham mưu tổ chức
thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên
truyền Nghị quyết Đại hội XIII cho cán bộ chủ chốt. Lần đầu tiên, việc tổ chức
hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc
được tổ chức trực tuyến, kết nối nhiều điểm cầu nhất, xuống tận cấp xã và đặc
biệt có cả điểm cầu ở nước ngoài; chủ động, tích cực triển khai, hoàn thành tốt
các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,
củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; Ban Tuyên giáo Trung
ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW ngày
18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
13
III- MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO
Một là, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, bám sát sự lãnh đạo,
chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy để
chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch trọng tâm hàng năm; nắm bắt kịp
thời, chính xác tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, tăng cường công
tác dự báo để chủ động tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư và các cấp ủy giải quyết tốt, đúng và trúng các vấn đề, các sự việc
diễn ra, nhất là các vấn đề, sự việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm.
Hai là, luôn xác định tinh thần trực chiến trên mặt trận tư tưởng của Đảng;
đối diện, không né tránh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Tiếp tục đổi mới
mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo; nâng cao tính
chủ động, sáng tạo và nhạy bén chính trị, để tham mưu đúng và trúng những
giải pháp xử lý các vấn đề mới, khó, phức tạp, cũng như những vấn đề thường
xuyên thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo ở mỗi thời điểm, địa bàn cụ thể.
Ba là, quan tâm đầu tư, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
ngành Tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng
đội ngũ cán bộ có bản lĩnh vững vàng, nhạy bén chính trị, có năng lực, trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết, có khả năng tập hợp, đoàn kết, thuyết phục
quần chúng. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo cần được xây dựng theo hướng chuyên
sâu, có cơ cấu hợp lý, có tính ổn định tương đối, bộ máy tinh gọn để nâng cao
hiệu quả công việc. Ưu tiên chuẩn hóa nghiệp vụ và hiện đại hóa phương tiện
tác nghiệp của đội ngũ cán bộ tuyên giáo để luôn đáp ứng yêu cầu mới.
Bốn là, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo;
tăng cường phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các ban, bộ, ngành, địa phương.
Năm là, chủ động, kiên quyết phản bác có cơ sở khoa học và sức thuyết
phục các quan điểm sai trái, thù địch nhất là đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các
thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; bảo vệ nền tảng tư tương của
Đảng.
IV. BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA - 72 NĂM XÂY
DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (1949 - 2021)
Năm 1949, thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Đảng,
cùng với việc ra đời của các ban: Tổ chức, Kiểm soát, Huấn luyện, Tài chính,
Dân vận, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Khánh Hòa (nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Khánh Hòa) được thành lập, với nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chỉ đạo,
tổ chức công tác tuyên truyền phục vụ kháng chiến, huấn luyện cán bộ về mặt tư
tưởng.
14
Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử, Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập giữa Ban
Tuyên huấn Tỉnh ủy, Ban Khoa giáo Tỉnh ủy và Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng
tỉnh. Dù có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức và tên gọi qua mỗi thời kỳ, song về cơ
bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, mà trực
tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong công
tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ
về công tác tuyên giáo. Trên mỗi bước đường lịch sử suốt 72 năm qua, Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
được giao, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của Đảng bộ tỉnh.
Giai đoạn 1930 - 1945, công tác tuyên truyền, cổ động và vận động cách
mạng của Đảng luôn được chú trọng. Trong giai đoạn này, mặc dù tổ chức bộ
máy làm công tác tuyên huấn chưa được thành lập, nhưng dưới sự lãnh đạo của
Tỉnh ủy, các cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đều tham gia công tác tuyên
truyền cách mạng, bằng truyền đơn, sách báo, biểu ngữ, nói chuyện, rỉ tai... đưa
lý tưởng cộng sản, đường lối đấu tranh của Đảng đến các tầng lớp nhân dân, làm
cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng
làm cách mạng, đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần vào thắng lợi
của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trong cả nước.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược,
Khánh Hòa là địa bàn chiến lược, có sự giành giật quyết liệt giữa ta và địch,
Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy đã tập trung giáo dục ý chí kiên cường, bất khuất bám
đất, bám dân; vừa làm tốt chức năng tham mưu, vừa ra sức vận động quần
chúng; giáo dục chính trị tư tưởng cho đồng bào và chiến sĩ thông suốt đường
lối kháng chiến; phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng căm thù
giặc, quyết tâm đánh giặc, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
Từ khi đất nước thống nhất, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, sau này là Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung vào nhiệm vụ mới, phục vụ sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Ban đã làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà
trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy về
công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý
luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử
đảng bộ tỉnh..; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên
giáo của Tỉnh ủy. Những kết quả trong hoạt động của Ban đã góp phần giữ gìn
sự ổn định về chính trị, tạo điều kiện cho sự phát triển của tỉnh trên tất cả các
mặt: kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; đóng góp vào sự phát triển
chung của cả nước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
15
Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Tuyên giáo, đội
ngũ người làm công tác tuyên giáo Khánh Hòa luôn tự hào về những đóng góp
lớn lao và cả những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ cán bộ tuyên giáo cho
từng trang sử vàng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa. Ðặc biệt, kể từ năm
2016 đến nay, hệ thống tuyên giáo các cấp đã có sự đổi mới về nội dung và
phương thức hoạt động, khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trong việc
triển khai các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo
chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo và biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh,
góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo quốc phòng an ninh.
Trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020
- 2025, đánh giá: “Trong công tác chính trị, tư tưởng, Đảng bộ chú trọng
đổi mới cả hình thức và phương pháp tổ chức, sát với tình hình thực tế của
tỉnh; chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng được nâng lên, góp phần tạo
sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội. Việc tổ chức học
tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XII), của Tỉnh ủy được triển khai nghiêm túc, kịp thời, nhất là phát
huy hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến đến cấp huyện và các đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy, giúp cán bộ, đảng viên được tiếp thu trực tiếp tinh thần các
nghị quyết từ Trung ương. Công tác nắm tình hình tư tưởng được thực hiện
thường xuyên, sát cơ sở; chủ động, nhanh chóng cung cấp thông tin, định
hướng những vấn đề dư luận quan tâm. Tập trung phát huy tối đa hiệu quả
các phương thức cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội truyền
thống, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên,
tuyên truyền miệng, các loại tài liệu sinh hoạt chi bộ, chuyên đề; kết hợp
nắm tình hình dư luận xã hội và định hướng thông tin qua các trang mạng
xã hội facebook, zalo của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tích cực đấu
tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế
lực thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Để đạt được
những kết quả trên có sự đóng góp đáng kể của đội ngũ những người làm
công tác tuyên giáo.
Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu tổ chức thành
công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong
đó: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng Báo cáo Chính trị công
phu, khoa học, nghiêm túc và chất lượng; sau mỗi phiên làm việc của Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban đều có Thông cáo báo chí để thông tin về diễn
16
biến của Đại hội, đáp ứng nhu cầu thông tin và sự quan tâm của cán bộ, đảng
viên và nhân dân đối với Đại hội; hoàn thành 02 ấn phẩm “Bác Hồ trong lòng
dân Khánh Hòa” và “Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa: Các kỳ đại hội” để chào mừng
Đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội từ cấp cơ sở đến cấp
tỉnh được thực hiện đậm nét, có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn, tạo
sự lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi và thu hút sự quan tâm theo dõi của cán
bộ, đảng viên, nhân dân hướng về đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
6 tháng đầu năm 2021, công tác Tuyên giáo cả nước nói chung, ngành
Tuyên giáo Khánh Hòa nói riêng diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế có
nhiều biến động; kinh tế - xã hội trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức,
nhất là khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư ở nhiều địa phương với mức độ
nhanh, nguy hiểm đã ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, du lịch và đời sống
của nhân dân… Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng
tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới phương thức điều hành như:
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội để hoàn thành
các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và đạt một số kết quả nổi bật.
Điển hình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên
quan tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng; tham mưu chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; triển khai Kết luận 01-
KL/TW của Bộ Chính trị, ngày 18/6/2021 về tiếp tục thực hiện số 05-CT/TW
(khoá XII), chuyên đề 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước
phồn vinh, hạnh phúc”; toàn Ngành chủ động, tích cực tuyên truyền cuộc bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026, góp phần tạo bầu không khí phấn khởi, tích cực trong toàn xã hội,
thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Toàn ngành đã tập trung, thường xuyên tuyên truyền công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19, nhất là các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các biện pháp phòng, chống
dịch; thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh, thông tin về những cố gắng,
nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, những hành động, nghĩa cử cao
đẹp, gương người tốt, việc tốt, tình hình đóng góp ủng hộ Quỹ vaccine
phòng, chống Covid-19, lợi ích của việc tiêm vaccine... nhằm làm cho cán
17
bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ, tin tưởng, đồng thuận và thực hiện tốt các
quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
*
* *
Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo là dịp để chúng ta
cùng ôn lại chặng đường và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên
giáo; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của
ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và
tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời,
đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động
ngành Tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

Họ tên*
Email*
Bình luận*
BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/26/2021 1:04:50 AM

Thiết kế website   
 
 
 
^ Về đầu trang