? Thông báo về việc tổ chức lại việc tiếp công dân tại trụ sở UBND xã | Cổng Thông Tin Điện Tử Ủy Ban Nhân Dân Xã Ninh Vân | cong-thong-tin-dien-tu-uy-ban-nhan-dan-xa-ninh-van