Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn hóa - Xã Hội

Thực trạng các thiết chế văn hóa cơ sở - định hướng và giải pháp trong việc xây dựng văn hóa nông thôn mới hiện nay

Thực trạng các thiết chế văn hóa cơ sở - định hướng và giải pháp trong việc xây dựng văn hóa nông thôn mới hiện nay
Hệ thống thiết chế văn hóa bao gồm: Nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng, công viên văn hóa,... nhưng trong hoạt động văn hóa cơ sở thì nhà văn hóa được xem là thiết chế cơ bản nhất. Nhà văn hóa cơ sở, trước hết là để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng, cụ thể có hai chức năng: Là nơi biểu diễn nghệ thuật đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và cũng là nơi "nuôi dưỡng", đào tạo và phát hiện những mầm non nghệ thuật từ cơ sở.
 
Theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa và khu thể thao thôn thì diện tích khu đất nhà văn hóa thôn có từ 500m2 trở lên đối với vùng đồng bằng, từ 300m2 trở lên đối với miền núi. Trong đó, Hội trường Nhà Văn hóa được xây dựng với quy mô từ 100 chỗ ngồi trở lên, có sân khấu trong hội trường từ 30m2 trở lên. Ngoài ra còn có sân tập thể thao đơn giản và các công trình phụ trợ Nhà văn hóa như: nhà để xe, khu vệ sinh, vườn hoa, tường rào bảo vệ… và một số thiết bị của hội trường nhà văn hóa có tính đa năng hơn để hoạt động văn hóa văn nghệ và tổ chức hội họp, học tập... Thực hiện đảm bảo các quy định trên đây cũng là điều kiện để từng bước hoàn thành tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình phát triển nông thôn toàn diện và là chương trình khung định hướng các nội dung cần thiết phải thực hiện để xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình được triển khai trên địa bàn các xã trong cả nước, nhằm xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị ở cơ sở và an ninh trật tự xã hội ở nông thôn. Trong đó, ngành Văn hóa chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện 02 tiêu chí số 06 và 16. Để thực hiện tốt 02 tiêu chí này, ngành Văn hóa đang hướng dẫn thực hiện phong trào “Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới”.

Tuy nhiên, theo khảo sát, đến nay các thôn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa hiện vẫn chưa có nơi nào có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định trên. Nhà văn hóa, nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân phần lớn bị xuống cấp và thiếu đồng bộ về trang thiết bị, đồng thời việc xây dựng về quy mô, kiểu dáng, vị trí còn tùy tiện. Ở nhiều nơi, khi chưa có nhà văn hóa thì luôn luôn đòi hỏi phải xây dựng nhà văn hóa và sự thật là nhân dân địa phương cũng rất cần có một địa điểm sinh hoạt cộng đồng như vậy. Nhưng cũng có không ít nơi, khi đã xây dựng được nhà văn hóa thì lại hoạt động kém hiệu quả hoặc sử dụng vào những việc không đúng mục đích, thậm chí là bỏ không, gây lãng phí tiền của và công sức của nhân dân. 

Trong các yếu tố để xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa nông thôn mới thì hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở có vai trò quan trọng. Ðó là hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị để bảo đảm cho các hoạt động văn hóa có thể diễn ra, nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân. Song, vấn đề được đặt ra là, cần phải có định hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở, mặt khác, làm sao vừa đẩy nhanh, mạnh quá trình xây dựng văn hóa nông thôn mới vừa phải thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa? Trong mối quan hệ biện chứng của nó, trước hết, giải quyết tốt việc bảo tồn di sản văn hóa là nhiệm vụ sống còn để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, mặt khác sẽ tạo động lực để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới một cách bền vững. 

Để phát huy hiệu quả, vai trò của thiết chế văn hóa cơ sở góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, cũng là góp phần cho việc xây dựng văn hóa nông thôn mới hiện nay, đòi hỏi các địa phương cần chú trọng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các nhà văn hóa và đào tạo bồi dưỡng cán bộ hoạt động cho nhà văn hóa, đồng thời có một cơ chế chính sách hợp lý đối với đội ngũ cán bộ này. Ðây là khâu quyết định đến sự tồn tại và hoạt động của nhà văn hóa có hiệu quả, phong phú và gắn với nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân hay không. 

Bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước và địa phương, để có thể xây dựng các thiết chế nhà văn hóa, đồng thời để hệ thống này tồn tại và hoạt động hiệu quả, cần phải có nguồn kinh phí thông qua việc thực hiện phương thức xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tài trợ và sự đóng góp của nhân dân. Trong hoạt động của nhà văn hóa, trước hết phải dựa vào các phong trào quần chúng ở địa phương với những đội văn nghệ, những diễn viên không chuyên xuất sắc. Ở thị xã Ninh Hòa, lực lượng diễn viên không chuyên này hoạt động khá hiệu quả như Ninh Giang, Ninh Đa, Ninh Thân, Ninh Qang, Ninh Bình, Ninh Hiệp, Ninh Phụng… hằng năm thu hút hàng nghìn người xem và trực tiếp tham gia. Các nhà văn hóa còn tổ chức các lớp học sở thích, kỹ năng nghề nghiệp cho hàng nghìn lượt người. Nhà văn hóa hoạt động phong phú có hiệu quả sẽ thu hút được sự đóng góp sức người, sức của của nhân dân đồng thời có thể huy động các doanh nghiệp, các đoàn thể, đơn vị, cá nhân tài trợ để có kinh phí hoạt động.

Bên cạnh các giải pháp trên đây, thiết nghĩ để thực hiện đúng định hướng việc xây dựng văn hóa nông thôn mới, cần quán triệt và nhận diện toàn diện, sâu sắc nhận thức về văn hóa theo quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Đảng ta xác định mục tiêu “xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Như vậy, trong việc xây dựng và phát triển văn hóa không phải là một vấn đề riêng, nó liên quan mật thiết với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tiếp tục là định hướng, là nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt để văn hóa vừa phải là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Và, vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để giữ gìn bản sắc dân tộc trong khi chúng ta đang tham gia vào quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường như hiện nay? 

Từ thực tiễn đời sống văn hóa của đất nước những năm qua, đặc biệt là trong xu thế hội nhập, có sự tác động nhiều chiều của quá trình toàn cầu hóa, của nền kinh tế thị trường… Thiết nghĩ, để khắc phục được những khó khăn, thách thức trên đây, đồng thời thực hiện tốt các quan điểm, Nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quán triệt sâu sắc và thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau đây:

Thứ nhất, cần nhấn mạnh và đề cao Bản sắc của dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, đó là: Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – làng xã – tổ quốc; lòng nhân ái khoan dung, trọng ngĩa tình đạo lý; đức tính cần cù sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống… Mặt khác, có thể thấy văn hóa của dân tộc Việt Nam biểu hiện rõ nhất ở văn hóa cộng đồng, làng xã. Chính sự cố kết cộng đồng đã kết chặt những giềng, mối tạo nên sức mạnh, tạo thành những “thành lũy” kiên cố để bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc. 

Thứ hai, trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, cần phải nhận thức sâu sắc rằng, sản phẩm văn hóa là một sản phẩm hàng hóa đặc biệt, hoàn toàn khác với sản phẩm hàng hóa thông thường khác. Đây là phương tiện để biểu đạt đời sống tinh thần của mỗi dân tộc. Vì vậy, cần có giải pháp hữu hiệu để bảo vệ và phát triển nền văn hóa của dân tộc mình, chống nguy cơ bị đồng hóa về văn hóa.

Thứ ba, xem văn hóa là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng. “Mặt trận” là nơi đoàn kết thống nhất ý chí và tình cảm của nhân dân, của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và các nhà hoạt động văn hóa vào thực hiện mục tiêu chung của sự nghiệp đổi mới do Đảng đề ra. Đây cũng là nơi đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác và cái giả, khẳng định cái đúng, cái tốt và cái đẹp nhằm xây dựng môi trường văn hóa tinh thần lành mạnh. Đồng thời, đây cũng là nơi để chống lại mưu toan phá hoại của kẻ thù, đặc biệt là âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch quốc tế trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa tốt đẹp của dân tộc, sáng tạo nên những giá trị mới tích cực và tiến bộ, loại bỏ những yếu tố bảo thủ và lạc hậu trong nền văn hóa, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành tâm lý, tập quán tiến bộ, văn minh, nhân bản. 

Thứ tư, quá trình quản lý các hoạt động văn hóa nói chung của Nhà nước và xã hội trở thành yêu cầu tất yếu nhằm duy trì, phát huy và định hướng phát triển văn hóa phù hợp với truyền thống dân tộc và thực tiễn đòi hỏi phải có sự hài hòa, hợp lý giữa truyền thống và hiện đại trong điều kiện hiện nay. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các thiết chế hiện có; tăng cường nguồn lực và phương tiện cho hoạt động văn hoá, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá. 

Thứ năm, có những giải pháp để phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật; bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống, cách mạng. Theo đó, tiếp tục phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu chất nhân văn, dân chủ, vươn lên hiện đại, phản ánh chân thật, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, khẳng định cái đúng, cái đẹp, đồng thời lên án cái xấu, cái ác. Xây dựng và thực hiện các chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để đội ngũ những người hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Sáu là, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trong việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đẩy lùi hủ tục, tệ nạn cờ bạc, ma tuý, mại dâm, bạo lực, gây rối trật tự công cộng…
Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp trên đây một mặt sẽ phát huy hiệu quả, vai trò của thiết chế văn hóa cơ sở, mặt khác sẽ tạo điều kiện để đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở, góp phần xây dựng văn hóa nông thôn mới hiện nay./.

 
Họ tên*
Email*
Bình luận*
xCxnv
10/8/2020 8:34:30 PM

O7sey5 http://pills2sale.com/ cheap viagra

CeyCl
10/8/2020 11:34:01 PM

gYQrMe http://pills2sale.com/ viagra cialis

cYGTK
10/19/2020 2:39:30 AM

qOfJwq http://pills2sale.com/ levitra nizagara

ZFIYUx
11/14/2020 3:16:24 PM

D0y4Tp http://pills2sale.com/ viagra online

9CATUg
12/4/2020 6:28:15 AM

Z2UXs9 https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

k26qV
12/13/2020 5:50:33 AM

7EFNaC http://xnxx.in.net/ xnxx videos

giFEUR
12/13/2020 12:38:48 PM

v1rx0X https://writemyessayforme.web.fc2.com/

URlpp
12/15/2020 1:38:59 PM

PvuAyk https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

nglTbD
1/9/2021 3:50:43 PM

8irHf7 https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

Lm1yyg
1/9/2021 8:04:52 PM

ZiLat2 http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

63A2U
1/17/2021 5:07:51 PM

2iFER5 http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930

hScZld
6/29/2021 4:43:33 PM

KHPnT2 https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

F1JDfj
7/23/2021 4:56:14 AM

write my essays writemypaper.online

5MCcX
8/3/2021 9:05:35 PM

https://beeg.x.fc2.com/sitemap1.html https://beeg.x.fc2.com/sitemap2.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap1.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap2.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap1.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap2.html

Yfs6GJ
8/3/2021 9:15:08 PM

https://xvideoss.web.fc2.com/

hvM4FA
8/12/2021 4:22:46 AM

How much notice do you have to give? http://xnxxrating.online zorras That Wells even got the chance to hit was a surprise, as Girardi has been quick to pinch-hit for the outfielder with a lefty hitter for several weeks. “I was thankful I got an opportunity,” Wells said. “I had some good swings today, and he had faith in me in that situation. I’m glad he did.”

9GS9AO
8/12/2021 4:22:52 AM

Sorry, I'm busy at the moment http://xvideosrating.online imagefap A DOD spokesman said the program accounts for a relatively small amount of money and provides a buffer around bases to lessen conflicts with human neighbors over training. JBLM commander, Col. Charles Hodges, would not comment on the gopher spending, but he is upset about the furlough's impact on his civilian workforce.

XMwiI
8/12/2021 4:22:57 AM

Did you go to university? http://tubereviews.online pornmd It is fairly common for leases to include restrictions regarding subletting a property. And the chances are you will require some form of consent from the freeholder . Check the terms of any mortgage , as you may also need to obtain your mortgage company’s approval .

sZb5v
8/12/2021 4:23:03 AM

Which team do you support? http://tuberating.online egotastic In another incident, officials said gunmen on a motorcycle shot and killed a local official in the central province of Bayda, where al-Qaida militants are active. The official was outside his house when he was shot twice in the head. One of his children was wounded, according to security officials.

G30GKZ
8/12/2021 4:23:09 AM

Is there ? http://tubearchive.online pof The deranged perv who allegedly flashed a phony badge to glide past security at a New York City jail is facing a new rap for groping and strip-searching an inmate in the same visit, the Daily News has learned.

Gf7fR
11/16/2021 10:23:52 PM

I'll send you a text http://www.awa.or.jp/home/gemma/epad/epad.cgi stromectol ivermectin So who is to blame for the mysterious decline of this once-great pass rush? The Giants will enter Monday night’s game against the Vikings still searching for that answer. For years, they relied on a ferocious pass rush, but that’s been conspicuously absent during this 0-6 nightmare of a season.

Mah9iq
11/16/2021 10:23:57 PM

I'm on work experience http://rutch.s101.xrea.com/sb/log/eid13.html stromectol ivermectin Coughlin, not surprisingly, remains coy about his plans. During his brief book tour in the spring, his answers to the retirement question were unrevealing and almost always the same: “I’m healthy and my wife is healthy and I’m still as excited as I’ve ever been about the challenge in front of us,” he said. “We do this one year at a time. That’s what I’ve always done.”

bYhcyo
11/17/2021 12:07:56 AM

Withdraw cash http://www.cvdeblouwe.nl/archives/1663 stromectol ivermectin Michael's oldest son, Prince, 16, has already testified. The younger children Paris, 15, and 11-year-old Prince Michael II, also known as Blanket, were not expected to testify. Michael's nephews T.J. and Taj Jackson, sons of brother Tito Jackson, have testified.

cwhmNo
11/17/2021 12:07:59 AM

We'd like to invite you for an interview http://www.telepathy.dev/blogs/8 stromectol ivermectin Against three Tiger relievers, Boston loaded the bases with two out for Ortiz. Tigers manager Jim Leyland summoned closer Joaquin Benoit and Ortiz hit a first-pitch changeup like a laser into Boston’s bullpen, sending Fenway into delirium.

Lo3aze
11/17/2021 12:08:02 AM

very best job http://chinabim.com/thread-562012-1-1.html stromectol ivermectin The match made sense on paper: Gaga considers herself a social-justice activist and runs a youth empowerment nonprofit organization called the Born This Way Foundation. Quinn was running a historic bid to become the city’s first female and openly gay mayor.

9dEJ6J
11/17/2021 12:08:05 AM

How many days will it take for the cheque to clear? http://yawara.boy.jp/ryoma/bbs/ryomabbs07.cgi stromectol ivermectin In a six-page letter to ATF Deputy Director Thomas Brandon, the ACLU said the bureau's decision to block the book proposed by Special Agent John Dodson was a violation of his First Amendment rights. The ACLU described Dodson as a whistle-blower.

QjgtYX
11/17/2021 12:08:07 AM

Have you seen any good films recently? http://mourn.kgeu.org/default.asp?d_idx=2021&page=5 stromectol ivermectin Cromartie, 29, was listed on the injury report as a limited participant in Thursday’s practice, citing his knee and hip. Rex Ryan did not elaborate on the injury when going over the report in his daily press conference.

MnaOh
11/17/2021 1:01:40 AM

Will I be paid weekly or monthly? http://blog.isi-dps.ac.id/artakesuma/gender-wayang stromectol ivermectin “Prisoners” is now poised to be a big hit for Warner Bros., which spent just $30 million to make the film, which co-stars Jake Gyllenhaal. It’s the first film of the fall with Oscar aspirations.

sUo0z5
11/17/2021 1:01:44 AM

I'm doing a masters in law http://ww17.pornoautor.com/site-announcements/1187147/big-ass-photos-free-huge-butt-porn-big-booty-pics stromectol ivermectin The White House projected in April that the FHA would face ashortfall of $943 million for the fiscal year that ends onMonday, but the agency said it would wait until the end of thebudget year to make a decision on whether to draw Treasury aid.

fUALS
11/17/2021 1:01:50 AM

I'm in a band http://elisatawil.com.br/mulheres-do-imobiliario/ stromectol ivermectin ** Slovenia has sold a majority stake in industrial coatingsproducer Helios to Austrian rival Ring InternationalHolding, sources close to the government and thebuyer said. According to earlier local media reports, Ring willpay 145 million euros ($196 million) or 520 euros ($700)pershare for 73 percent of Helios

qRMCO
11/17/2021 1:01:53 AM

Your account's overdrawn http://bigosuk.org/the100dayproject/ stromectol ivermectin They have the burden to prove that Zimmerman did not "reasonably believe" that the gunshot was "necessary to prevent imminent death or great bodily harm" to himself. That is no easy feat based on the evidence presented in their case. Almost every prosecution witness was called to discredit the only eyewitness who unquestionably saw everything that occurred that night, George Zimmerman.

H3Yfz
11/17/2021 1:01:57 AM

I'm at Liverpool University http://topetudecameroun.net/index.php/k2-listing/item/300-bourses-doctorales-pour-etudiants-internationaux stromectol ivermectin Great topic. The evidence supports the article's premise that patients in fact ask very few important questions during their doctor's visit. I addressed this issue on my blog Mind the Gap at http://wp.me/pGXmn-da

BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/21/2022 2:27:23 PM

^ Về đầu trang